Nouveau parking à Rodange

Le nouveau parking « Casino MMR » sera ouvert au public à partir du 14 juin 2023.

Les 32 emplacements accessibles au public se trouvent au niveau -1 de l’immeuble résidentiel TOKYO au croisement de la route de Longwy avec la rue Michel Rodange à Rodange.

Dans une première phase, le stationnement sur les emplacements publics est gratuit et ceci jusqu’à l’installation des techniques de guidage du parking qui font actuellement encore défaut. A l’issue de cette démarche, le parking sera temporairement fermé.

La date d’intervention sera communiquée en temps utile.

Die neue Parkfläche „Casino MMR“ wird ab dem 14. Juni 2023 für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Die 32 für die Öffentlichkeit zu Verfügung stehenden Stellplätze befinden sich im ersten Untergeschoss der Wohnresidenz TOKYO im Kreuzungsbereich der Straßen „route de Longwy“ und „rue Michel Rodange“ in Rodange.

In einer ersten Phase wird das Stationieren auf den öffentlichen Parkplätzen gebührenfrei sein, dies bis zur Installation der technischen Anlagen hinsichtlich der Parkraumführung. Im Zuge dieser Arbeiten wird das Parkdeck kurzzeitig geschlossen werden.

Der genaue Zeitraum für dieses Unterfangen wird im Voraus mitgeteilt.

Deen neie Parking « Casino MMR » wäert de 14. Juni 2023 vir de Public opgoen.

Déi 32 Emplacementer déi zougänglech si fir d’Ëffentlechkeet befannen sech um Niveau -1 vum Appartementshaus TOKYO op der Kräizung vun der Route de Longwy mat der rue Michel Rodange zu Rodange.

An enger éischter Phas wäert de Stationnement op den ëffentleche Parkplaze gratis si bis déi technesch Installatioun fir d’Parkraumféierung, déi aktuell nach feelt, realiséiert ass. Am Zesummenhang mat dëser Démarche wäert de Parking kuerzzäiteg gespaart ginn.

Den Datum vun dëser Interventioun wäert am viraus kommunizéiert ginn.

Dernière modification le 09/06/2023

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal